औंस : 1750.4$
ग्राम इकाईः संख्या : 883.01 EGP
ग्राम इकाईः संख्या : 772.63 EGP
ग्राम इकाईः संख्या : 662.26 EGP

स्वर्ण मूल्य

भारित

स्वर्ण दर

स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर परिवर्तन
{{ info.karat }} Caliber {{ info.price }} {{ info.cureency }} {{ info.change.toPrecision(2) }}

Silver Price

भारित
तिथि ग्राम इकाईः संख्या ग्राम इकाईः संख्या ग्राम इकाईः संख्या परिवर्तन
27 Sep 2021 887.30 EGP 776.38 EGP 665.47 EGP +0.94%
26 Sep 2021 882.91 EGP 772.54 EGP 662.18 EGP +0.94%
25 Sep 2021 882.91 EGP 772.54 EGP 662.18 EGP +0.94%
24 Sep 2021 883.82 EGP 773.34 EGP 662.86 EGP +0.94%
23 Sep 2021 889.57 EGP 778.37 EGP 667.18 EGP +0.94%
22 Sep 2021 896.68 EGP 784.59 EGP 672.51 EGP +0.94%
21 Sep 2021 888.76 EGP 777.66 EGP 666.57 EGP +0.94%
20 Sep 2021 880.69 EGP 770.60 EGP 660.52 EGP +0.94%
19 Sep 2021 884.72 EGP 774.13 EGP 663.54 EGP +0.94%
18 Sep 2021 884.72 EGP 774.13 EGP 663.54 EGP +0.94%
17 Sep 2021 886.84 EGP 775.99 EGP 665.13 EGP +0.94%
16 Sep 2021 903.34 EGP 790.42 EGP 677.50 EGP +0.94%
15 Sep 2021 909.72 EGP 796.01 EGP 682.29 EGP +0.94%
14 Sep 2021 903.34 EGP 790.42 EGP 677.50 EGP +0.94%
13 Sep 2021 904.05 EGP 791.04 EGP 678.03 EGP -
20/06/2020 - 13/07/2020
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 809.42 EGP 971.3 EGP
इकाईः संख्या 772.63 EGP 896.25 EGP
इकाईः संख्या 662.26 EGP 768.22 EGP
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 809,424.95 EGP 970.8 EGP
इकाईः संख्या 772,632.91 EGP 895.52 EGP
इकाईः संख्या 662,256.78 EGP 767.92 EGP
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 9,440.97 EGP 10.8 EGP
इकाईः संख्या 9,011.84 EGP 10.44 EGP
इकाईः संख्या 7,724.43 EGP 8.12 EGP
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 6,475.40 EGP 7.2 EGP
इकाईः संख्या 6,181.06 EGP 6.96 EGP
इकाईः संख्या 5,298.05 EGP 5.8 EGP
subscribe to get gold news and prices daily
न्यूजवीक सिगनल